กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าว

16 สิงหาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพ

ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าว เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนและโรงสีข้าวชุมชนห้วยข้อง ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับข้าวหอมมะลิห้วยข้องสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ

โดยในการอบรมในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดการปรับปรุงกระบวนการสีข้าว อบข้าว ชและปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อพัฒนาผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพ มีเมล็ดที่สวยและสะอาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถ่ายทอดวิธีการบรรจุข้าวสุญญากาศ เพื่อการจำหน่ายในแบรนด์ข้าวหอมห้วยข้อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบรรพต มามาก เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวไร่มะขาม เป็นวิทยากร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post