หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ

15 ตุลาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ สำหรับรองรับการทำเกษตรในอนาคต

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับรองรับการทำเกษตรในอนาคต ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการว่า “เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกร อาจารย์ นักวิชาการ เกษตรรและผู้สนใจ มีความเข้าใจระบบอัจฉริยะและสามารถนำไปปฏิบัติในการทำการเกษตรได้เป็นรูปธรรม เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรประสบกับปัญหาในหลายด้าน เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง น้ำท่วม สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ภาคการเกษตรต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถให้แข่งขันต่อไปได้ ภาคการเกษตรจึงต้องปรับตัวในหลายๆเรื่อง ประการแรกเกษตรกรต้องหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

กิจกรรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นสำหรับการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoTs) สำหรับภาคการเกษตร การใช้อุปกรณ์ Sensor เพื่ออ่านค่าสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสง แก๊ส ความชื้น การเขียนโปรแกรมแกรมแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนเพื่ออ่านค่าจากอุปกรณ์ Sensor และแสดงผลบนสมาร์ทโฟน แนวคิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้งาน IoT ทางการเกษตร เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post