มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนเสริมองค์ความรู้และถอดบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

5 ตุลาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนเสริมองค์ความรู้และถอดบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม ในโครงการวิจัยการถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามขนาดและบริบทของ อปท. แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ จึงเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำหรับการวิจัยในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบตัวแบบโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประชาชนในพื้นที่หมู่ 9 และคณะผู้วิจัย ภายใต้ชื่อโครงการ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ตามแนวทาง “ใช้ไม่ได้ เป็นพิษ ติดเชื้อ” และกิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทาง “ถังรักษ์โลก” เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ของครัวเรือน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 และจะสิ้นสุดการทดสอบและประเมินผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเมื่อการวิจัยสำเร็จลงแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มจะสามารถเป็นต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของภาคกลางตอนล่างได้เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ ได้มีการลงพื้นที่หมู่ 9 เพื่อรับชมการทำความสะอาดขยะพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post