นิทรรศการออนไลน์ “ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”

7 กันยายน 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
นิทรรศการออนไลน์ “ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการออนไลน์ “ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “พลังสามัคคีแห่งรวงข้าว ร่วมก้าวฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนชุมชน เข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จึงได้มอบหมายให้ทุกคณะดำเนินตามนโยบาย1 คณะ 1 อำเภอ โดยมีการประสานการทำงานกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในปี 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนแม้ว่าจะมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนหลายชุมชนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ขึ้นในรูปแบบนิทรรศการ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ความสำเร็จของชุมชนมาจัดแสดงและต่อยอดการดำเนินงานของชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และภาคีเครือข่าย

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเส้นทางสู่มหาวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับโลก ปี 2023 โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเสวนาเรื่องชุมชนต้นแบบสู่ความสำเร็จในยุคโควิด 19 โดยผู้แทนชุมชนต้นแบบ และการจัดนิทรรศการของชุมชนภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post