มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด อาจารย์ผู้ดูแลด้าน Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยจำนวน 40 สถาบัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในมหาวิทยาลัย และผู้บริหารร่วมปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านศิลปะการแสดง” นิทรรศการงานวิจัย “ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นิทรรศการงานวิจัย “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต:พื้นที่ความทรงจำอัตลักษณ์ และบริบทที่เปลี่ยนแปลง ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมนาชีพชุมชน ตำบลคลองหก ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

องค์ความรู้ที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสรุปได้ 5 ด้าน คือ

1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2) จัดทำโครงสร้างคณะทำงาน Working team

3) จัดทำฐานข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง

4) การประเมินผลที่ถูกต้อง แม่นยำ

5) การแปลผลข้อมูล การเผยแพร่ และการสื่อสารสู่ทุกระดับภายในองค์กรและ 9 ขั้นตอนนำการพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืน คือ

1) Renewable Energy

2) Resource Efficiency

3) Clean Energy for Transportation

4) Green Area (Carbon removal)

5) Green Procurement

6) Research & Technology for a Carbon Capture/Reduction

7) Plant-Based Consumption

8) Zero Waste to Landfill

9) Monitoring& Improvement

#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post