มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ “การขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”

21 กันยายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ “การขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตามกฎกระทรวงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายร 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลาการสายวิชาการและสายสบนับสนุนวิชาการ เข้าร่วม

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีแนวคิดในการออกแบบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 คือ พัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สนับสนุนให้มีการจัดการอุดมศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการให้ความเป็นอิสระแก่สภาสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษามากยิ่งขึ้น

ขณะที่แผนการในการขับเคลื่อนตามกฎกระทรวง มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้จำนวน 5 ฉบับ เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้/ปรัชญาการศึกษา สอดคล้องกับกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 เป็นต้น โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยาการในการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post