รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี 2564

30 กันยายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี 2564

ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายในแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ที่ได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อส่วนรวม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post