มรภ.เพชรบุรี เดินหน้าใช้พลังงานทดแทน พร้อมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

19 กรกฎาคม 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
มรภ.เพชรบุรี เดินหน้าใช้พลังงานทดแทน พร้อมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าใช้พลังงานทดแทน พร้อมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2564 โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (การสร้างพลังงานทดแทนใช้เองภายในมหาวิทยาลัยฯ) โดยประสานกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคาร ซึ่งประกอบด้วย

1. โครงการเปลี่ยนจากหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ลดลงอย่างน้อย 10%

2. โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป

3. โครงการใช้พลังงานทดแทน

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้ โดยนักศึกษาวิศวกรสังคมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและผู้นำชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด ได้ปรับพื้นที่จำนวน 60 ไร่เศษ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยแบ่งพื้นที่ในการพัฒนาออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น พื้นที่แปลงนาสาธิต ปลูกต้นปอเทือง ดอกทานตะวัน ข้าวโพด กล้วย มะพร้าวน้ำหอม หญ้าเนเปีย ตลอดจนพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรต่าง ๆ และยังมีพื้นที่บางส่วนที่ได้ขุดทำเป็นสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและปลูกดอกบัวหลวง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่จะยกระดับเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว “จากเขาวังสู่เขาแด่น” ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น น้ำตาลโตนดและขนมทองม้วนน้ำตาลโตนดให้ได้มาตรฐาน มีตราสินค้าเป็นของตนเอง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post