ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

31 ตุลาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ (SUN Thailand) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายสู่การพัฒนาที่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า (U2T BCG) และศึกษาดูงานภายใต้พื้นที่การเรียนรู้ จำนวน 3 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ ด้านการทำปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการทำปัจจัยการผลิตอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม และศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม

ขณะที่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ลงพื้นที่เสวนาเชิงปฏิบัติการ SDG and BCG in action และเข้าร่วม CAMPUS TOUR ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้การประชุมครั้งนี้ ได้มีการเรียนรู้กระบวนการของการปลูกกัญชงและกัญชา และแนวคิดในการบริหารเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำมาประยุกต์ในการทำงานด้าน Green University และการรายงาน SDG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อความยั่งยืนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post