ผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะ

24 มิถุนายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
ผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ หัวหน้าโครงการและคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คุณสุพจน์ กลิ่นพ่วง ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก คุณประวิทย์ เครือทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คุณอุษา โพธิ์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด และสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการขยายผลด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post