คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าจัดกิจกรรมยุวเกษตร ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม PBRU

19 กรกฎาคม 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าจัดกิจกรรมยุวเกษตร ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม PBRU

คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าจัดกิจกรรมยุวเกษตร ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม PBRU

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการหลัก วิศวกรสังคม PBRU ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถฝึกทักษะ วางแผนและแบ่งงานตามกระบวนการวิศวกรสังคม มีการสำรวจพื้นที่โดยใช้ Timeline พัฒนาการ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และมีการใช้เครื่องมือฟ้าประทานและนาฬิกาชีวิตในการประชุมวางแผนการดำเนินงานวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน

กิจกรรมภายในงานมีการปรับปรุงแปลงผักสวนครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ และมีการปรับปรุงโรงเรือนการเกษตรต่างๆ เช่น แปลงสวนมะนาว แปลงสวนเมล่อน โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือนเลี้ยงปลาดุก และปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post