คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์ข้าวหอมมะลิห้วยข้อง

4 มิถุนายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์ข้าวหอมมะลิห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ โดยร่วมพูดคุยและวางแผนกับนายประสิทธิ สวยงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ และแกนนำกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ห้วยข้อง ในประเด็นการพัฒนาศูนย์ข้าวหอมมะลิห้วยข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วยยกระดับความรู้การปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ และออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดจำหน่ายสู่ตลาดการค้าเชิงพาณิชย์ในนามของชุมชนห้วยข้อง เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post