นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

16 สิงหาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 -ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง-

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2556 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง” โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนประชานผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานจากพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและน้อมนำพระบรมราโชบายด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและแผนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒนาภายใต้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 จำนวน 23 บูท การเสวนา เรื่องเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาท้องถิ่นทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การออกร้านค้าและตลาดชุมชน PBRU Market จากผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงชุดนาเสป ฮูลู” และการแสดงชุด ชาตรีเทิดไท้ เอกอัครศิลปิน องค์ภูมิพล ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากทุกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post