ม.ราชภัฏเพชรบุรีประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปีงบประมาณ 2564

ข่าวสื่อสารองค์กร, 24 มีนาคม 2021
ม.ราชภัฏเพชรบุรีประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปีงบประมาณ 2564

ม.ราชภัฏเพชรบุรีประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าคณะที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปีงบประมาณ 2564 และคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา, ผศ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว, อ.เสาวลักษณ์ วิบูลการณ์ และนางสาวชนานุช เงินทอง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลและการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผน 5 ปีของอุทยาน กับผู้บริหารและบุคลากรของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post