มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมเข้าร่วมการจัดอันดับชั้นนำของโลก

17 กันยายน 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมเข้าร่วมการจัดอันดับชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมเข้าร่วมการจัดอันดับชั้นนำของโลก (THE Impact Ranking)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้สนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussion) กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) และ Times Higher Education (ตัวแทนจากต่างประเทศ) เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) ซึ่งเกณฑ์การประเมินสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The UN Sustainable Development Goals) โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา (Goals to Transform our World) ไว้ 17 เป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการเลือกเป้าหมายหลักจำนวน 5 เป้าหมาย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่

1) Zero Hunger

2) Good Health and Well-Being

3) Quality Education

4) Affordable and Clean Energy

5) Partnerships for the Goals

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนกระบวนการดำเนินงานภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความยั่งยืน (SDGs) เพื่อเข้าสู่การจัดอันดับชั้นนำของโลก และจะจัดส่งผลการดำเนินงานตาม 4 บทบาทหลัก คือ กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติการและการกำกับดูแล และการบริการสังคม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post