คณะวิทยาการจัดการรายงานผลความสำเร็จโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

19 กันยายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิทยาการจัดการรายงานผลความสำเร็จโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2565 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 กันยายน 2565

ในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยาย 2565 ทุนการศึกษาภายในและภายนอกที่นักศึกษาได้รับ การขอต่ออายุการใช้พื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด เป็นต้น

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ปี 2565 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มาต่อยอดเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนายกระดับ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำนักศึกษาทำงานร่วมกับคนในชุมชนในด้านการวางแผน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post