สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นรวมพลังเยาวชน ปลูกไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้ประโยชน์ครบวงจร

16 มิถุนายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นรวมพลังเยาวชน ปลูกไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้ประโยชน์ครบวงจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการการเรียนรู้สายพันธุ์ไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการหลัก โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรวิทยาเขตโป่งสลอด ซึ่งสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว กล่าวว่า “เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาชมและศึกษาหาความรู้จากแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ และยังเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่นอกจากจะนำองค์ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนแล้ว สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีที่มีสภาพอากาศที่ร้อนเป็นระยะเวลานานต่อปี มีสภาพดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสมที่จะปลูกไผ่ซึ่งเป็นพืชที่ทนแล้ง”

นอกจากนี้ ต้นไผ่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น ลำไม้ไผ่ นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร สะพาน รั้ว เฟอร์นิเจอร์ ใช้ทำเป็นไม้หลักค้ำต้นไม้ ฯลฯ หน่อไม้ สามารถจำหน่ายแบบสด และแปรรูปเพื่อยืดอายุจัดเก็บให้นานขึ้น เช่น หน่อไม้ต้มสุญญากาศ หน่อไม้อบแห้ง ใบไผ่ นำมาทำเป็นปุ๋ยซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รากไผ่ สามารถยึดหน้าดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยชะลอความแรงของกระแสน้ำหลากในช่วงฤดูฝน เศษลำไม้ไผ่ที่เหลือจากการตัดแต่งยังสามารถนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง โดยสายพันธุ์ที่เหมาะสม ได้แก่ ไผ่ซางหม่น ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก ไผ่บงหวาน ไผ่กิมซุง ไผ่ปักกิ่ง ไผ่หลอด ไผ่สีทอง ไผ่ดำ ไผ่ โดยได้รับเกียรติจากคุณไพฑูรย์ อยู่เย็น ผู้จัดการโครงการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดชลบุรี และคณะ มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปลูกไผ่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post