โครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพร

1 สิงหาคม 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
โครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพร

คณะพยาบาลศาสตร์ฯร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอดสู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ “ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความพอเพียง” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอดเข้าร่วม เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเป็นจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการในการรักษาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งแบบการรักษาตามระบบสาธารณสุขและการรักษาด้วยยาสมุนไพร คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจึงได้ร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนที่สนใจ และยังนับว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การเตรียมแปลงปลูกสมุนไพร การเสริมความรู้การปลูกสมุนไพร

กิจกรรมปลูกสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขมิ้นชันและไพล ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 และจะมีการนำสมุนไพรไปแปรรูปเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนและโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรีด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post