คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม “จิตสาธารณะน้อมรำลึกถึงพ่อ”

12 ตุลาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จิตสาธารณะน้อมรำลึกถึงพ่อ”

วันนี้ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรม “จิตสาธารณะน้อมรำลึกถึงพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำโดย ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารณ์ และบุคลากรทำกิจกรรมทำความสะอาด ตัดต้นไม้ รอบๆ บริเวณอาคาร 16 คณะวิศวกรรมฯ และจัดพื้นที่พักผ่อนในแก่นักศึกษาอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

Popular Post