นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานวิทยาเขตโป่งสลอด

16 ตุลาคม 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานวิทยาเขตโป่งสลอด

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง ที่ดำเนินการโดยทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม มีการนำพื้นที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชระยะสั้น พืชหมุนเวียน และพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น เยี่ยมชมสวนพืชสมุนไพรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการโดยสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่พัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมสานตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินงานภายใต้พื้นที่ 5.5 ไร่ มีการนำนวัตกรรมด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรผสมผสานในแปลง มีการปลูกพืช จำนวน 27 ชนิด เช่น กล้วย ชมพู่เพชร ทุเรียน เป็นต้น และมีการรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ระบบน้ำอัจฉริยะ ฐานปุ๋ยหมักเปลือกโตนด ฐานต่อยอดพันธุ์ปลาพระราชทาน ฐานสืบสานการขยายพันธุ์พืช และซานแมลงต้องหนี อาหารปลอดภัย โดยมีการจัดทำเป็นหลักสูตรให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นยังมีการต่อยอดจัดตั้งร้านอาหารเครื่องดื่มและร้านค้าชุมชนเพื่อให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนและผลิตภัณฑ์ภายในแปลงเกษตรมาจำหน่าย

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบแนวทางการทำงานแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า “พอเพียง” คือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระ ทรงมีพระราชปณิธานในการทรงงานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ นอกจากจะช่วยพัฒนางานเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านโป่งสลอด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post