คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง ภายใต้หลักการวิศวกรสังคม

1 สิงหาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง ภายใต้หลักการวิศวกรสังคม

อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 -31กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง โดยเป็นความร่วมมือของฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” มีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยการจัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว 12 แปลง ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และจัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน

นอกจากนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักเรียนได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post