สถาบันวิจัยฯ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก”

9 มิถุนายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยฯส่งเสริมการตลาดหน่อมะพร้าวพันธุ์ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และบุคลากรของฝ่ายงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสะอาด อนุกูลประชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในเชิงรุกร่วมกัน เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลเขาล้าน ให้เกิดศูนย์เรียนรู้มะพร้าวแบบครบวงจรแบบเป็นรูปธรรม ให้อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองหลวงของมะพร้าวจากชุมชนพอเพียงสู่ความยั่งยืน เชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพ มิติ BCG ในพื้นที่ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้สู่ชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมะพร้าวและผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่สามารถนำความรู้ใหม่ไปพัฒนาสัมมาชีพ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากชุมชนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสุข มีรายได้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดศูนย์เรียนรู้มะพร้าวแบบครบวงจรที่สามารถถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้สนใจ สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post