คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานผลงานบริการวิชาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

6 กันยายน 2021 #EntechTogether
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานผลงานบริการวิชาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานผลงานบริการวิชาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 6 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย นายเทิดศักดิ์ พราหมณ์ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสลอด นำเสนอรายงานผลงานบริการวิชาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร” ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีฯ ในการเข้าเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดกิจกรรมในครั้งถัดไป #EntechTogether

Popular Post