คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่โรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม ศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวไร่มะขาม เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่พื้นที่รับผิดชอบ

6 มิถุนายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่โรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม ศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวไร่มะขาม เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่พื้นที่รับผิดชอบ

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมหารือกับนายบรรพต มามาก เลขานุการกลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม เพื่อศึกษาและนำองค์ความรู้ต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม มาถ่ายทอดสู่ชุมชนห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำนาในรูปแบบแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดีมุ่งเน้นให้สมาชิกนาแปลงใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การสร้างเครือข่ายของกลุ่ม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการกลุ่มในอนาคตต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post