มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

9 กันยายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร

หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Rankings : SCDUR) และการจัดอันดับดาวของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Stars Ratings : SCDUSR) เพื่อพัฒนาการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD) โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวน 7 ประเภทเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านที่ 1 Policy ด้านที่ 2 Teaching ด้านที่ 3 Academic Services ด้านที่ 4 Cultural Nourishment ด้านที่ 5 Research ด้านที่ 6 Alumni และด้านที่ 7 Award

โดยมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้ประกาศผลการจัดอันดับ SCDUR และ SCDUSR เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับ โดยด้าน SCDUR เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (54.63 คะแนน) และด้านSCDUSR เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post