คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างรายวิชา

7 สิงหาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565

เมื่อวันที่ 2 และ 5 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย และ อาจารย์ ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชา ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมบูรณาการความรู้ระหว่างรายวิชาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาใช้สร้างแผนการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

โดยการเรียนประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติจากหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เน้นการฝึกวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเทคนิคการขาย โดยมีอาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี และอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างดี โดยเฉพาะด้านทักษะการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post