การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เกี่ยวกับ ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA