A+ A A-

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนามกีฬาและโรงยิม โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬา ให้นักเรียนเกิดการรักษ์สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทางด้านสถานที่ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามวอลย์บอล(ในร่ม) สนามฟุตบอล ห้องลีลาศ ห้องโยคะ เพื่อในักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

                                

                                  

ห้องปฏิบัติการดนตรีและภาษา โรงเรียนสาธิตฯ
ห้องดนตรีเป็นห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ทางด้านทักษะกระบวนการที่เน้นปฏิบัติจริงของนักเรียนในทุกระดับชั้นเรียน มีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ครบทุกประเภท เครื่องดีด สี ตี เป่า เปียโน และเครื่องจังหวะ มีการจัดอุปกรณ์ดนตรีไทยและดนตรีสากลไว้พร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงอยูเสมอ มีการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีตลอดเวลา และจัดทำสื่อการสอนประเภทโน๊ตเพลง สำหรับฝึกปฏิบัติในแต่ละระดับชั้น ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากลจัดเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ และใช้เป็นห้องเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากลด้วย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตฯ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 27 เครื่อง สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในวิชา คอมพิวเตอร์, การโปรแกรมเบื้องต้น และ IPST Microbox-SE ในระดับชั้นปีที่ 1-6 เหมาะสมกับ งานด้าน สองมิติ(2D), สามมิติ(3D), การตัดต่อภาพ เสียง, อินเทอร์แอคทีฟ, โปรแกรมมิ่ง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังเปิดให้นักเรียนใช้งานนอกเวลาการเรียนการสอน ได้อีกด้วย

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรที่กำหนด ทางโรงเรียนจึงได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและปลอดภัย จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด