การใช้โปรแกรมสำหรับรวบรวมและติดตามสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครู