บก.06ซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นย์แบบ Delta Robot