ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567