ผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read More

รายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read More