แบบบก 06 – นวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง 3 มิติ