1-บันทึกข้อความ-ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

1-บันทึกข้อความ-ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

บันทึกข้อความ-ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร