2-บันทึกข้อความ-ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2-บันทึกข้อความ-ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นทึกข้อความ-ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ