2- หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

2- หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ