3-บันทึกข้อความ-ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3-บันทึกข้อความ-ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บันทึกข้อความ-ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ