คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563