630703ประกาศหลักเกณฑ์การใช้และค่าธรรมเนียมอาคารสถานที่