7-รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์

7-รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562