สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Office of Academic Resources and Information Technology

รู้จักหน่วยงาน

ปรัชญา Philosophy : “คุณธรรม นำบริการ สู่การสร้างสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต”

วิสัยทัศน์ Vision:
1. เป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมบริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นคลังปัญญาของภูมิภาคตะวันตก
2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และคลังปัญญาด้วยนวัตกรรมบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ Obilgation:
1. จัดหา ผลิต และพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย และจัดการสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
2. ส่งเสริมการใช้ทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบัณฑิต
3. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
4. รวบรวม เผยแพร่ และสืบสานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมบริการและให้ความสำคัญวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ Identities ” แหล่งเรียนรู้ของทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” (Library for All : Every One , Every Where And Every Time “

อัตลักษณ์ Identities Identities ” ซื่อสัตย์ มีใจบริการ สร้างสังคมการเรียนรู้ “

 

ค่านิยมองค์กร A R I T

A = ปฏิบัติงานเด่น (Activeness) หมายถึง การทำงานบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

R = เน้นความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทำงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

I = รอบรู้และสร้างสรรค์ (Idea) หมายถึง การทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และมุ่งเน้นความเป็นทีม

T = ผูกพันเป็นหนี่งเดียว (Team) หมายถึง มีความรักในองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

032-708609 , เบอร์ภายใน 2000

piyawan.khu@mail.pbru.ac.th

บริการของหน่วยงาน

บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด (EBSCO e-Book Sharing)

บริการสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ ทาง http://arit.pbru.ac.th  เลือกการสืบค้น One Search สืบค้นข้อมูลผ่านกล่อง EDS Phetchaburi Rajabhat University 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนพร ถมเสาร งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1

บริการยืม-คืนทรัพยากร

สมาชิกห้องสมุดสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 

บริการห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

บริการห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หลากหลายลักษณะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708609
email : library_office@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://arit.pbru.ac.th
Facebook : facebook.com/libpbru