คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy : “คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการสร้างงานเพื่อท้องถิ่น บนพื้นฐานของโลกพลวัต”

วิสัยทัศน์ Vision: ภายในปี 2570 จะเป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยการบูรณาการสหศาสตร์ร่วมกับทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

พันธกิจ Obilgation:

  1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม

  3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มุ่งเน้นการบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

  4. น้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล

  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

 

เอกลักษณ์ Identities “คณะแห่งการท่องเที่ยว ภาษา ภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ Identities Identities “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตสาธารณะ”

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา
5. สาขาวิชานาฏดุริยางศาสตร์​

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 7 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชาภาษาจีน
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4. ศิลปะและการออกแบบ
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (2 ภาษา)​

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชานิติศาสตร์​

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​

ติดต่อคณะฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000โทรศัพท์ 032-708615
email : huss_faculty@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ https://hs.pbru.ac.th/