คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รู้จักคณะ

สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.สาขาวิชาภาษาไทย
  • 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • 3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • 4. สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • 5. สาขาวิชานาฏดุริยางศาสตร์​

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 7 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.สาขาวิชาภาษาจีน
  • 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • 3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • 4. ศิลปะและการออกแบบ
  • 5. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • 6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • 7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (2 ภาษา)​

  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. สาขาวิชานิติศาสตร์​

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​

ติดต่อคณะฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708615
เว็บไซต์ http://hs.pbru.ac.th/