คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

Faculty of Nursing and Health Science

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy : “คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้าด้วยวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจดุลยภาพชีวิต บริการด้วยจิตเอื้ออาทรด้วย จิตใจของความเป็นมนุษย์”

วิสัยทัศน์ Vision: เป็นองค์กรชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับสากล

พันธกิจ Obilgation:
1. สร้างเอกลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่สากล
2. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับท้องถิ่นสู่สากล
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ Identities “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

อัตลักษณ์ Identities Identities “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาสาธารณสุข

แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ติดต่อคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708622
โทรสาร 032-708665
email : nursepbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ http://nurse.pbru.ac.th/