คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

Faculty of Nursing and Allied Health Sciences

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy : “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมด้วยวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

วิสัยทัศน์ Vision: สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลและวิทยาการสุขภาพเชี่ยวชาญอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

เอกลักษณ์ Identities “สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลและวิทยาการสุขภาพเชี่ยวชาญอย่างมีคุณภาพในระดับสากลเป็นสถาบันการศึกษามุ่งสร้างสุขภาวะ”

อัตลักษณ์ Identities: ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตอาสา บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์

  • อัตลักษณ์เชิงวิชาชีพ (หลักสูตรแผนไทย) ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูแพทย์แผนไทย โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • อัตลักษณ์เชิงวิชาชีพ (หลักสูตรสธ.) ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะสู่การพัฒนาสุขภาพท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  • อัตลักษณ์เชิงวิชาชีพ (หลักสูตรพยาบาล) ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตอาสา บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ค่านิยมองค์กร 
(PBRU-NPT : Proactive Benefit Responsibility Unity ) 

“ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กรอบกิจเป็นหนึ่งเดียว เชี่ยวชาญการบริการด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์”

P : Proactive = ทำงานเชิงรุก

B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม

R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ

U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

N : network = เครือข่าย

P: professional  = มืออาชีพ

T: Technology and innovation= นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 

พันธกิจ Obilgation:
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ของชุมชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

 

เป้าประสงค์ :
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมทำงานด้วยคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ
3. มีบริการวิชาการที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. มีศูนย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับพันธกิจ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรม
6. มีบริการวิชาการที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ Green & Clean Faculty

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สร้างประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาสาธารณสุข

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ติดต่อคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708622
โทรสาร 032-708665
email : nursepbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ http://nurse.pbru.ac.th/