การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)
ประจำปีงบประมาณ 2564