ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล | DTC.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

ความเป็นมา

       เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบสื่อผสม  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยและสังคมในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การให้บริการความรู้ทางวิชาการพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ปณิธาน Resolution : ” ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “

วิสัยทัศน์ Vision: ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคลากรในท้องถิ่น ยกระดับความรู้ทักษะและความสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ Obilgation:

    1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนดแผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
    2) วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
    3) ให้บริการะบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
    4) ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
    5) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นายเชฐ ศรีแย้ม

นายเชฐ ศรีแย้ม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : chet@pbru.ac.th

นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

นักบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : prapatsorn.int@mail.pbru.ac.th

wannapong

นายวันณพงค์ วงศ์พานิช

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : wannaphong.won@mail.pbru.ac.th

นายสุนทร ชูเส้นผม

นายสุนทร ชูเส้นผม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างานงานวิเคราะห์
และพัฒนาระบบดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : soontorn.cho@mail.pbru.ac.th

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ : 032-708613 เบอร์ภายใน 8613
e-mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

นายบรรเจิด ทองบวบ

นายบรรเจิด ทองบวบ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : bunjerd.tho@mail.pbru.ac.th

นายไพรัช บุญรอด

นายไพรัช บุญรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : pairach.boo@mail.pbru.ac.th

นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม

นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : jassadaporn.pan@mail.pbru.ac.th

piyanun senaho

นางสาวปิยนันท์ เสนะโห

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : piyanun.sen@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ/บริการของหน่วยงาน

           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบสื่อผสม  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยและสังคม          ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การให้บริการความรู้ทางวิชาการ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

1. บริการบัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account)

      ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งออกให้โดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

2. บริการ email 

       บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email )เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกาาและบุคลากร

3. บริการ PBRU – WiFi

     เป็นบริการ Internet แบบไร้สายให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในหมาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย PBRU-WiFi และเข้าใช้งานด้วย PBRU Account (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัยฯ) 

4. บริการเครือข่าย eduroam

     บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจต่างสถาบันให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียน 

5. บริการ  IT – Clinic

      เป็นบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือตั้งค่าเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

6. บริการหลักสูตรอบรม (Training)

     บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป

7. บริการ PBRU Google Apps for Education

       เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@mail.pbru.ac.th) ซึ่งทำให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน

8. บริการห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

       บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ บริการห้องฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม

9. ระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

       สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และขอรับการบริการจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708601
email : info@pbru.ac.th
เว็บไซต์ : https://ict.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/PBRUITService