กองนโยบายและแผน Division of Policy and Planning

กองนโยบายและแผน | PLAN.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

  ​       ​กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผลตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ​ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยยกฐานะแผนกแผนงานและประเมินผลขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะในวิทยาลัยครูเพชรบุรี ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประมวลผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและประเมินผล​

        พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้รับยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีส่วนราชการภายใน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

        พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏใหม่ ทำให้กองนโยบายและแผนถูกปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในตามไปด้วย โดยมีการรวมงานบางอย่างที่กระจายอยู่ แล้วจัดเป็นกลุ่มงานขึ้นใหม่มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผล กลุ่มสถิติข้อมูล กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

        พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนงานในส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 โดยกองนโยบายและแผน ให้มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ และงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

ปณิธาน Resolution : “มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนิน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “

วิสัยทัศน์ Vision: กองนโยบายและแผน เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ประสานความคิดและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

พันธกิจ Obilgation:

  1. อำนวยการ ประสานงาน วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  2. จัดทำและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  3. วิเคราะห์ จัดทำสารสนเทศ และเสนอแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิจัยสถาบัน

  5. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  6. ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

กองนโยบายและแผน

โครงสร้างหน่วยงาน

structureplan

บุคลากรกองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นายนเรนทร อมรจุติ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 032-708603 เบอร์ภายใน 1600
e-mail : narenthorn.amo@mail.pbru.ac.th

นายอภิวัฒน์ พานทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 032-708603 เบอร์ภายใน 1601
e-mail : apiwat.pan@mail.pbru.ac.th

นายธีรวัฒน์ เสนะโห

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 032-708603 เบอร์ภายใน 1603
e-mail : theerawat.sen@mail.pbru.ac.th

บุคลากร กองนโยบายและแผน

นางสุชาดา กนกชัชวาล

นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032-708603 เบอร์ภายใน 1602
e-mail : suchada.won@mail.pbru.ac.th

บุคลากร กองนโยบายและแผน

นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 032-708603 เบอร์ภายใน 8603
e-mail : thitirat.cha@mail.pbru.ac.th

บุคลากร กองนโยบายและแผน

นางสาวจุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 032-708603
e-mail : chulalak.vit@mail.pbru.ac.th

บุคลากร กองนโยบายและแผน

นางสาวณัฐจิรา หวังดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 032-708603
e-mail : natjira.wan@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย

กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้

วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง

ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย และจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน

ติดต่อหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708603
email : plan_pbru@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : https://plan.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/planpbru/