กองพัฒนานักศึกษา Division of Student Development

กองพัฒนานักศึกษา | DSD.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

          กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดิมเรียกชื่อว่า “สำนักกิจการนักศึกษา” และในปี พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนฐานะจาก “สำนัก” เป็น “กอง” มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีฐานะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานอธิการบดี เป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

            กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  กำกับดูแลนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคมอีกทั้งยังทำหน้าที่เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ รู้จักสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีสุขภาวะทีดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้บริการและจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาได้แก่  หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล การเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

กองพัฒนานักศึกษา

ปรัชญา Philosophy : “พึ่งพาแบ่งปันร่วมกันสำเร็จ”

วิสัยทัศน์ Vision: “มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย มีใจสาธารณะ”

พันธกิจ Obilgation:

  1. พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  2. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา

อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

อัตลักษณ์บัณฑิต :  ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ :  มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็น มีวินัย มีใจสาธารณะ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 032 708 694 เบอร์ภายใน 8694
e-mail : kittiphob.rak@mail.pbru.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นางสาวยุวดี แสงส่งกลิ่น

นักบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032 708 693 เบอร์ภายใน 8693
e-mail : yuwadee.sae@mail.pbru.ac.th

นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช

นักบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
เบอร์ติดต่อ : 032 708 693 เบอร์ภายใน 1800
e-mail : tueanjai.shi@mail.pbru.ac.th

นางขวัญใจ บรรลุกิจ

ผู้ปฏิบัติงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 032 708 693 เบอร์ภายใน 1800

นางปราณี โตใหญ่ดี

ผู้ปฏิบัติงานบริการ
e-mail : pranee.mou@mail.pbru.ac.th

งานพัฒนานักศึกษา

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ

รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 032 708 694 เบอร์ภายใน 8694
e-mail : yardpetch.plo@mail.pbru.ac.th

นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล

นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 032 708 694 เบอร์ภายใน 8694
e-mail : chukiat.phe@mail.pbru.ac.th

นายโสภณ เกตุแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032 708 694 เบอร์ภายใน 8694
e-mail : sophon.ket@mail.pbru.ac.th

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นางสาวธิดา สุกสี

รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
(หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ : 032 708 610 เบอร์ภายใน 1802
e-mail : thida.suk@mail.pbru.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ ย้อมศรี

นักบริหารงานทั่วไป
(หน่วยแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหาอาชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 032 708 610 เบอร์ภายใน 8610
e-mail : patcharin.yom@mail.pbru.ac.th

นายธนวัฒน์ บวงสรวง

นักวิชาการศึกษา
(หน่วยแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหาอาชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 032 708 610 เบอร์ภายใน 8610
e-mail : patcharin.yom@mail.pbru.ac.th

นางสาวจามจุรี สูงห้างหว้า

เจ้าหน้าที่พยาบาล (ห้องพยาบาล)
e-mail : chamchuri.sun@mail.pbru.ac.th

งานหอพักนักศึกษา

นางสาวลัดดา อินทราพงษ์

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 032 708 693 เบอร์ภายใน 1801
e-mail : ladda.int@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ/บริการของหน่วยงาน

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 • กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เช่น ทักษะการใช้ชีวิต ป้องกันยาเสพติด กีฬานันทนาการ พัฒนาตนเองในวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ภาวะผู้นำ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จิตอาสาจิตสาธารณะ และชมรมต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวินัยนักศึกษา http://pbruact.pbru.ac.th

 • อบรมบุคลิกภาพเตรียมความก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การสร้างภาพลักษณ์ เทคนิคการแต่งกาย การสื่อสาร มารยาททางสังคม ทักษะการทำงาน และทักษะการเป็นผู้ประกอบ

 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะการทำงานแก่ศิษย์เก่า

 • การขอวุฒิบัตรผ่านการอบรม, Transcript กิจกรรม และหนังสือรับรองความประพฤติ

จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 • ทุนการศึกษาในการส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษาพิการ และคุณสมบัติอื่น ทุนรายปีและทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตรหรือจนกว่าสำเร็จการศึกษา

 • ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนกับมีผลการเรียนดี, ผู้นำนักกิจกรรม, ประพฤติดี, นักกีฬา

 • การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใน 3(4) ลักษณะ ขาดแคลนทุนทรัพย์, ศึกษาในสาขาความต้องการหลักจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสาขาที่กองทุนส่งเสริมเป็นพิเศษ (ลักษณะเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศกองทุนยังไม่เปิดให้บริการ) https://pbruloan.pbru.ac.th

 • การทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ 35 บาท ไม่เกินวันละ250 บาท การทำงานกับแหล่งงานภายนอกที่น่าเชื่อถือ  และตลาดนัดแรงงานกับจัดหางานจังหวัด

 • กองทุนพัฒนานักศึกษาในการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 • หอพักนักศึกษาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคพร้อมเข้าพัก สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาหอพัก

 • การบริการสุขภาพอนามัย บริการเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสนับสนุนความรู้สุขภาวะจากคณะพยาบาลศาสตร์ สวัสดิการรักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการนักศึกษาของนักศึกษาหอพัก และนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ

 • บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 • ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในการสนับสนุนด้านการเรียนและการขอรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สื่ออักษรเบรลล์ ปัจจุบันให้บริการนักศึกษาพิการในกลุ่มพิการทางสายตา, ร่างกาย, การได้ยิน และออทิสติก ที่สามารถเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบปกติได้

 • การเรียนนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5

 • การผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และผ่อนผันการระดมพลเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนนักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ 3 มาแล้ว และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารสุเมธตันติเวชกุล
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ :    032 708 693   โทรสาร : 032 708 657
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ : 032 708 694
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทรศัพท์ : 032 708 610
งานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์  : 032 708 693
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  โทรศัพท์ : 032 708 635

 

email : dsd@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ : กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th 
               หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://pbruloan.pbru.ac.th
               ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวินัยนักศึกษา http://pbruact.pbru.ac.th                                ระบบจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” https://dsd.pbru.ac.th/volunteer
Facebook : กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/dsdPBRU/                                              กิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/SAPBRU/         
                    องค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/sor.pbru                                                      หน่วยทุนฯ กยศ. https://www.facebook.com/pbruunitloan/