ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

          ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ

๑. ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกดิจิตอลออนไลน์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด
๒. หุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดชั้นสูง Smart mom ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด
๓. หุ่นฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็กทารกชั้นสูง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด
๔. หุ่นฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ ชุด
๕. หุ่นฝึกทำคลอด ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ ชุด
๖. หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อหัวไหล่ แบบโปรงใส ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ ชุด
๗. หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก แบบโปร่งใสมีสัญญาณ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน ๒ ชุด
๘. หุ่นจำลองฝึกตรวจสัญญาณชีพทารก ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ ชุด
๙. หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์แบบเต็มตัวการฟังเสียงหัวใจทารก ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ ชุด
๑๐. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖ ชุด
๑๑. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ ชุด

          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๗๐-๘๖๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วน
ที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา