มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจารย์ ดร.วิวิชญ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่ม จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ บรรจุใส่ถุงจำนวน 116 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

              นอกจากนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำข้าวสารอินทรีย์ไร้สารเคมีมามอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้ามารับบริการจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นข้าวสารที่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ร่วมปลูกกับเกษตรกรในตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี และตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด ด้วยการใช้ปุ๋ยไส้เดือนและน้ำหมักผลไม้ ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด โดยมีการแจกจ่ายให้กับประชาชน คนละ 1 กิโลกรัม เป็นข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 น้ำหนักรวมกว่า 950 กิโลกรัม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

.