ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3